Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet

GDPR

Däckcentrum i Hässleholm AB:s hantering av personuppgifter. För Däckcentrum i Hässleholm AB är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

På den här sidan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i dessa riktlinjer. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Du har också alltid rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen www.datainspektionen.se eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

Så här behandlar Däckcentrum i Hässleholm AB dina personuppgifter.
Dessa riktlinjer beskriver Däckcentrum i Hässleholm ABs behandling av dina personuppgifter.

Hur får Däckcentrum i Hässleholm AB dina personuppgifter?
Däckcentrum i Hässleholm AB samlar in personuppgifter om dig exempelvis när du: när du kontaktar oss eller på annat sätt fyller i uppgifter som bildar en grund för framtida avtal eller för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vilka uppgifter behandlas?
Däckcentrum i Hässleholm AB behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Däckcentrum i Hässleholm AB uppgifter om dig?
Däckcentrum i Hässleholm AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. I huvudsak för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, för att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster. Vidare behandlas dina personuppgifter vid garantiåtagande, vid kund och leverantörsundersökningar för att vi ska ge dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster, för att skicka marknadsföringserbjudanden om Däckcentrum i Hässleholm ABa kommande projekt och andra erbjudande. Vid upprättande av avtal kan Däckcentrum i Hässleholm AB komma att begära en kreditupplysning i syfte att bedöma din kreditvärdighet.

När har Däckcentrum i Hässleholm AB rätt att behandla dina personuppgifter?
För att Däckcentrum i Hässleholm AB ska få behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsförordning, en så kallad laglig grund. Det betyder att för att vår behandling ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av data kan även grundas på intresseavvägning. I vissa fall kan Däckcentrum i Hässleholm AB behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Däckcentrum i Hässleholm AB personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Däckcentrum i Hässleholm AB. Uppgifter vidarebefordras till tredje part bara om detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag eller förordning. Hur skyddas dina uppgifter? Däckcentrum i Hässleholm AB värnar om din integritet. Däckcentrum i Hässleholm AB arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Däckcentrum i Hässleholm AB sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller om annan lag kräver det.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig ett s.k. registerutdrag. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även i vissa fall rätt till radering av personuppgifter. Det gäller t ex om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in, om du återkallar ditt samtycke och ingen annan rättslig grund är tillämplig eller om uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. Däckcentrum i Hässleholm AB kan inte radera vissa personuppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och annan behandling som grundar sig på intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter vänligen skicka ett brev till oss på adressen som finns nedanför på sidan. Brevet måste vara underskrivet och innehålla en kopia på en id-handling. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Svaret kommer att skickas till den adress där du är folkbokförd.

Kontakt:
Däckcentrum i Hässleholm AB
Attn: Fredrik Mårtensson
Södra Kringelvägen
281 33 Hässleholm

Handla däck i vår webshop

Adress

Däckcentrum i Hässleholm AB
Södra Kringelvägen
281 33 Hässleholm
Till vägbeskrivning

Ring eller skriv

Telefon: 0451-468 40
E-post: info@dackcentrumh.se
Integritetspolicy GDPR

Hela Vägen hem-försäkring

Vår försäkring är utformad för att du ska ta dig hela vägen hem om något sker med dina däck. Vi hjälper dig på plats, ser till att däcket lagas eller byts ut, och allt detta utan självrisk. Läs mer

Rikstäckande Jour

Däckpartner finns när du behöver oss, oavsett var du befinner dig på väg runt om i landet. Klicka här och hitta en av våra däckversktäder nära dig.

Akut fältservice

Du får akut fältservice dygnet runt.
Ring 24-Jour: 070 720 75 39

24 timmar service

Däckpartners har ett samarbete med TEN (Tyre European network) när det gäller däckservice 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan i hela Europa. Med det här avtalet minskar tiden för driftstopp och vi ser till att du och dina förare får en säker resa på vägen. Vi skall vara på plats inom två timmar, och vi har nästan 7400 anslutna däckspecialister som ger dig experthjälp på plats. Läs mer här

Call Now Button